Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

یکی از مهمترین مراحلی که بخصوص در صنعت تولید دارو الزام شده است توزین اولیه و نهایی می باشد .با توجه به اینکه بعضا این تولیدات به دلیل ریز بودن بیش از حد ذرات ممکن است معلق شده یا در هنگام توزین های بسیار دقیق در تولید یا آزمایشگاه ها ممکن است جریان های عادی هوا روی آنها تاثیرگذار باشد ، این نیاز را ایجاد می نماید تا از اتاقک های توزین استفاده شود.