Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

به محفظه های خروجی که با جمع آوری هوای ورودی از کانال ارتباطی و تغییر مسیر آنها به شکل دایروی و دوشی شکل باکس فیلتر دریچه خورشیدی هوا گفته می شود. این باکس ها با نام پلنیوم باکس نیز شناخته می شوند و می توانند فیلتر هپا نیز در خود داشته باشند که در این صورت به این حالت پلنیوم باکس با End filter نیز گفته می شود. این باکس ها قابلیت دارا بودن دریچه های دستی یا اتوماتیک برای تنظیم هوای ورودی را نیز دارند.