Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

همانند سایر تجهیزات اتاق تمیز درب ها نیز ویژه می باشند. این درب ها همزمان با داشتن کمترین برجستگی و قابلیت شستشو می بایست سایر الزامات مربوطه را رعایت کند. برای برخی درب ها بر اساس نیاز می بایست پنجره های بازید در نظر گرفت. این پنجره اغلب برای بازید از داخل اتاق بدون ورود می باشد.