Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

یکی از مهمترین مراحلی در برخی اتاق های تمیز بایستی در هنگام ورود یا خروج انجام شود استفاده از دوش هوا برای برداشتن و به پایین راندن ذرات موجود برای لباس ها می باشد. خواه ای ذرات ذرات دارویی باشد که بر روی لباس افراد در هنگام خروج باشد و خواه این ذرات ، ذرات گرد و غباری باشد که در هنگام ورود بر روی لباس افراد قرار گرفته باشد.