Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

فن فیلتر یونیت

در برخی فضاهای ساختمانی که گردش هوایی مناسبی دارند بر اساس اینکه نیاز کارفرما به اتاق تمیزی داشته باشد که فضای تاسیساتی محدودی دارد ، از این نوع اتاق تمیز استفاده می شود. مهمترین تفاوت این نوع اتاق های تمیز عدم استفاده از هواساز می باشد که در اساس از یک سری فیلترها و موتورهای هوارسان استفاده می شود که در حین گردش هوا ، آن را فیلتر نموده و از همه مهمتر این کارها در کانال انجام شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*