Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

دریچه های هوای اتاق های تمیز برای رعایت دوشی بودن هوا روی سقف قرار دارند و لذا به این دریجه ها که محتوی فیلتر نیز برای فیلتراسیون نهایی قبل ورود به اتاق می باشند فیلتر باکس گفته می شود.