Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
  • مهمترین عاملی که می تواند هوای اتاق تمیز را به میزان مورد استاندارد برساند فیلتر می باشد. این فیلتر ها که جداول و چیدمان خاصی بر اساس استاندارد های موجود دارند عبارتند از: سیمی ، آکاردئونی ، کیسه ای ، هپا و اولپا می باشد. لذا برای هر نوع اتاق تمیز با توجه به نیاز از این فیلتر ها با درجات مخصوص خود استفاده می گردد.