Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

با توجه به اینکه ساخت و به مرحله سودآوری رساندن یک شرکت علی الخصوص شرکت هایی که در زمینه صنایع غذایی ، دارویی و یا تجهیزات پزشکی می باشند داراری پیچیدگی های خاصی می باشد ، شرکت کیان کلین روم نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای در انواع زمینه های طراحی ، تامین ، ساخت و اجرا به مشتریان خود نموده است. از افتخارات این همکاری در انواع زمینه های مالی ، اداری ، تجهیزات ، فرآیندها و … در زمینه اتاق های تمیز می باشد و به همین منظور آمده برای ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان خود را با بکارگیری کارشناسان مجرب دارد.